Business Intelligence Using Modern Technology

Impactanalyse verbonden partijen

Herindelingen gaan veelal gepaard met (gedeeltelijke) toe- en uittredingen uit verbonden partijen, zoals Gemeenschappelijke Regelingen. Toe- en uittreding kan het gevolg zijn van nieuwe provinciale grenzen. Toe- en uittreding kan ook samenhangen met het congruent maken van wettelijk verplichte samenwerkingsverbanden tussen de te herindelen gemeenten, zoals bij Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s en GGD-en. Toe- en uittreding kan echter ook samenhangen met de nieuw gevormde visie op de toekomstige gemeente. Zo kan de nieuwe gemeente extra taken overhevelen naar bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden, omdat deze gemeente ‘regiegemeente’ wil zijn. Of de nieuwe gemeente is juist robuust genoeg en wil taken terughalen van bestaande verbonden partijen, om deze vervolgens in eigen huis te organiseren.

In al deze gevallen is het essentieel om tijdig een analyse van de impact van deze beoogde politiek-bestuurlijke keuzen te maken. Wat zijn de bestuurlijke gevolgen (zet het bestuurlijke verhoudingen onbedoeld en ongewild op scherp, welke invloed kan bestuurlijk worden uitgeoefend via positie in AB/DB)? Wat is de juridische impact van de keuze (wat zijn de geldende bepalingen in de gemeenschappelijke regeling over toe- en uittreding)? Wat zijn de financiële gevolgen (frictie-, desintegratie- en exploitatiekosten). Welke personele gevolgen treden op met de beoogde keuzen (afspraken in sociaal plan, vergelijking arbeidsvoorwaarden, selectie of plaatsing, etc.)? Wat zijn de gevolgen in de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en aan het gemeentebestuur (nabijheid van taakuitvoering, digitalisering, basis- en plustaken)? En welke implicaties heeft deze keuze op werkwijzen, processen en systemen?

Wij zijn zeer goed bekend met het opstellen van impactanalyses rondom de beoogde (gedeeltelijke) toe- en uittreding van gemeenten aangaande verbonden partijen. Vanuit onze bestuurlijke, juridische, financiële en organisatorische expertises kunnen wij daarbij alle invalshoeken voor in beeld brengen. Tevens zijn wij daarbij in staat om u ook politiek, bestuurlijk en procesmatig in deze processen te begeleiden.