Wat zijn de gevolgen van herindeling voor inwoners?

Een herindeling heeft op een aantal manieren effect op inwoners. Allereerst omdat door een herindeling de afstand tussen inwoners en het gemeentebestuur toeneemt. De (persoonlijke) bekendheid en dagelijkse aanspreekbaarheid van bestuurders in de richting van inwoners zal afnemen. Bestuurders gaan over een groter gebied en zijn mogelijk minder bekend met de lokale context.

Een ander effect betreft de lokale lasten van een gemeente. Bij een herindeling moeten namelijk de tarieven, waaronder de OZB, van de verschillende gemeenten worden geharmoniseerd. In de wet Arhi zijn daar voorschriften over opgenomen. Het kan er voor zorgen dat sommige inwoners meer en anderen minder aan lokale lasten gaan betalen.

Het nieuwe gemeentebestuur moet ook het beleid van de heringedeelde gemeenten harmoniseren. Waarbij in het nieuwe beleid uiteraard specifiek uitdrukking worden gegeven aan de prioriteiten van de voormalige gemeenten, zoals ten aanzien van dienstverlening en voorzieningen.

Wat zijn de gevolgen van een herindeling voor medewerkers van de organisaties?

Alle medewerkers – met uitzondering van de gemeentesecretarissen en griffiers, zie hierna – komen voorlopig in dienst van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente. ‘Voorlopig’, omdat het college van de nieuwe gemeente binnen zes maanden moet besluiten of en in welke functie een ambtenaar in dienst blijft of dat hij eervol wordt ontslagen. Voor de overgang naar een nieuwe gemeente wordt altijd een sociaal plan (of sociaal statuut) opgesteld met afspraken over de rechten van de medewerkers en de te doorlopen procedures.

Wat betekent een herindeling voor de gemeentesecretarissen en griffiers van de betrokken gemeenten?

Op de herindelingsdatum worden gemeentesecretarissen en griffiers eervol uit hun ambt ontslagen. Gedeputeerde Staten (GS) stellen een tijdelijke gemeentesecretaris aan (voor 1 december voorafgaande aan de herindelingsdatum), meestal op voordracht van de gemeenten. De huidige gemeentesecretarissen en griffiers kunnen – indien gewenst – een verzoek indienen bij GS om met ingang van de herindelingsdatum in een andere voorlopige functie over te gaan in dienst van de nieuwe gemeente. De rechtspositie zal in dat geval gelijk zijn aan die van de overige ambtenaren. De nieuwe gemeente bepaalt op welke functie men terecht komt. In beginsel zullen GS zulke verzoeken honoreren.

Wat is een herindelingsontwerp? En wat een herindelingsadvies?

Na een principebesluit van de gemeenteraden over het aangaan van een herindeling, stellen de colleges van B&W van de betrokken gemeenten met elkaar een herindelingsontwerp op. Daarin wordt de noodzaak van de herindeling en de samenstelling van partners onderbouwd. Ook geeft het de grenzen van de nieuwe gemeente weer. Verder wordt in het herindelingsontwerp vaak een visie op de toekomst van de nieuwe gemeente opgenomen. Na besluitvorming in de gemeenteraden wordt het ontwerp ter inzage gelegd.

Het herindelingsontwerp dient als voorloper van het herindelingsadvies. Dit betreft het eerdere ontwerp, maar dan inclusief een reactienota op de zienswijzen (en eventuele verwerking) ervan. Het herindelingsadvies wordt uiteindelijk, voorzien van een provinciale zienswijze, door de minister van BZK getoetst aan het op dat moment geldende Beleidskader. Daarna wordt het omgezet in een voorstel voor een herindelingswet.

Wat is de Wet Arhi of een Arhi-procedure?

De Wet algemene regels herindeling is een Nederlandse wet, bedoeld om het proces van herindelingen en grenscorrecties te begeleiden en gevolgen te ondervangen. De wet is in 1984 vastgesteld en regelt hoe gemeenten, provincies en de Minister van Binnenlandse Zaken moeten handelen als er bij van één van hen een initiatief is om het grondgebied van een provincie of gemeente te wijzigen.

In de kern bestaat de wet Arhi uit vier delen:

  • onderscheid tussen herindeling en grenscorrectie;
  • processtappen bij initiatie door gemeenten, provincies of minister;
  • financieel toezicht en financiële consequenties bij herindeling;
  • overgang van rechten en plichten van de voormalige gemeenten naar de nieuwe gemeente.

Bron: vng.nl

Hoeveel nieuwe heringedeelde gemeenten zijn er sinds 2012 ontstaan?

Op 1 januari 2012 waren er 412 gemeenten. Anno 2017 zijn dit er nog 388. In de tussentijd hebben er 16 herindelingen plaatsgevonden, namelijk:

  • 2013: Opsterland, Schagen, Molenwaard en Goeree-Overflakee
  • 2014: Sudwest-Fryslan, Fryske Marren en Waddinxveen
  • 2015: Alkmaar, Krimpenerwaard, Nissewaard, Oss (toevoeging van Geffen), ’s Hertogenbosch (toevoeging van Nuland en Vinkel) en Berg en Dal
  • 2016: Edam-Volendam en Gooise Meren
  • 2017: Meijerijstad